Truyện đã được dời về địa chỉ: http://blogtruyen.com/c13205/conan-chap-809