Truyện đã được dời về địa chỉ: http://blogtruyen.com/c16179/king-of-fighter-kof-chap-1