Tác giả Uchimizu Tooru

Có 3 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. Agrippa 1 69.523 5

2. Asklepios 19 119.997 47

3. Mashira (mega team) 20 99.528 17