Tác giả Uchimizu Tooru

Có 3 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. Agrippa 1 69.158 5

2. Asklepios 19 118.946 47

3. Mashira (mega team) 20 98.258 17