Truyện đã được dời về địa chỉ: http://blogtruyen.com/c16181/king-of-fighter-kof-chap-2